Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn alle werkopdrachten en overeenkomsten onderworpen aan hierna vermelde algemene voorwaarden.

Artikel 1. Offertes en prijzen

 • Offertes blijven 30 dagen geldig na de offertedatum. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige.
  De offertes zijn indicatief, niet bindend, en steeds onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren of te zetten documenten. Wanneer in de offerte een kost per dag wordt vermeld, staat 1 dag gelijk aan 8 uur. De prijzen vermeld op de offertes gelden enkel voor de omschreven bewerkingen of aangeboden diensten. Zij zijn aan herziening onderhevig op basis van de stijging van de lonen of de prijzen der grondstoffen.
  Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief transportkosten en onder voorbehoud van definitieve bevestiging.
 • Offerteprijzen kunnen wijzigen door een creatieve of technische wijziging op vraag van de klant.
  Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens zullen steeds worden verrekend.
  Design en development aanpassingen in het kader van GDPR worden steeds aangerekend aan 90 EUR per uur.
  Naast de overeengekomen vergoeding kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht (bv. font, transport, verzending, importrechten, cd-rom, dvd, prints, vertalingen, copywriting, ev. fotografie & stockfotografie, scankosten, …).
 • Indien Hannibal Advertising, door het niet tijdig of niet correct aanleveren van materialen door de klant, genoodzaakt is om meer of andere werken uit te voeren, zullen deze extra kosten worden aangerekend aan de klant op basis van het gebruikelijke tarief dat Hannibal Advertising hanteert. Ook als de klant een afwijkende of onjuiste briefing geeft, zullen de kosten voor het meerwerk worden aangerekend.

Artikel 2. Leveringstermijn

De leveringstermijn die Hannibal Advertising meedeelt, is louter indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft geen aanleiding om de opdracht of bestelling te annuleren; noch kan deze aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Artikel 3. Klachten

Alle klachten, voor elke dienst, product, of facturatie, dienen binnen de vijf werkdagen na oplevering, dan wel datum factuur, per aangetekend schrijven aan Hannibal Advertising te worden meegedeeld. Buiten die termijn, kunnen geen klachten worden aanvaard.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 • Minimaal 20% voorschot wordt gefactureerd bij de bestelling, waarna productie wordt gestart. Restsaldo bij levering, met uitzondering van websites. Bij websites factureert Hannibal Advertising 20% bij de bestelling, 30% bij oplevering design en restsaldo bij oplevering van de website.
 • De facturen zijn steeds betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum op onze bankrekening.
  Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft Hannibal Advertising van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot datum van algehele betaling. Indien van toepassing en zo deze hoger zouden zijn, is de interestvoet voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 (Wet Betalingsachterstand Handelstransacties) van toepassing.
  Tevens heeft Hannibal Advertising in geval van niet tijdige betaling recht op betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
  Huidig artikel geldt onverminderd het recht van Hannibal Advertising om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 5. Rechten van Hannibal Advertising ingeval van niet of niet tijdige betaling

 • Bij gebreke aan betaling op de datum van opeisbaarheid van √©√©n of meer facturen, worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de klant opeisbaar.
 • Bij niet betaling van de domeinnaam en hosting binnen de 30 dagen, heeft Hannibal Advertising het recht om de website of domeinnaam van de klant offline te halen.
 • Hannibal Advertising kan de uitvoering van haar prestaties, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, opschorten in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag.
  In geval van een aanhoudend in gebreke blijven, kan Hannibal Advertising de overeenkomst van rechtswege be√ęindigen. In dit geval maakt Hannibal Advertising aanspraak op de afgesproken vergoeding en alle gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken. Bovendien heeft Hannibal Advertising in dit geval recht op een schadevergoeding voor gederfde winst die ex aequo et bono wordt vastgelegd op 30% van het niet uitgevoerde deel van de opdracht; behoudens het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 6. Logovermelding en eigen promotie

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Hannibal Advertising gerechtigd om haar logo op of bij het gerealiseerde werk te vermelden. Hannibal Advertising heeft de vrijheid om de opdracht te gebruiken als referentie in haar eigen promotie.

Artikel 7. Gebruik van Fonts

Indien klanten een bepaald font zelf wensen te gebruiken, dienen zij zelf het font aan te kopen inclusief de rechten volgens het gewenste gebruik. 

Artikel 8. Bewaring

Behoudens voorafgaande overeenkomst is Hannibal Advertising er niet toe gehouden eender welk soort drager waarop of waarin werken zijn neergelegd te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend op basis van de belangrijkheid van het werk, de duur van de bewaring en de hieraan verbonden extra kosten. Bij schriftelijke aanvraag van de klant kunnen de zaken die het voorwerp uitmaken van de bewaring verzekerd worden waarbij de lasten van de verzekering ten laste van de klant vallen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 • De klant waarborgt aan Hannibal Advertising dat hij over het recht beschikt om opdracht te geven tot reproductie of drukwerk van alle aangeleverde bestanden, teksten, foto‚Äôs,‚Ķ Hannibal Advertising is in geen enkel geval verantwoordelijk voor inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  De klant neemt desgevallend elke aansprakelijkheid op zich en vrijwaart Hannibal Advertising tegen elke klacht die tegen haar zou worden ingediend en dit zowel in hoofdsom, interesten als eventuele gerechts- en andere kosten.
 • Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten en intellectuele eigendom blijven alle door Hannibal Advertising uitgevoerde ontwerpen en realisaties haar exclusieve eigendom. Bij vastgestelde schending van het genoemde intellectuele eigendom is Hannibal Advertising gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud / pand

 • De eigendomsoverdracht en/of het verleende gebruiksrecht van ontwerpen en goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden.
  Zolang de klant zijn betalingsverplichtingen niet of slechts ten dele nakomt, of anderzijds in gebreke is, is het de klant niet toegestaan om gebruik te maken van de ontwerpen of leveringen die verband houden met de opdracht. In dat geval blijft Hannibal Advertising de rechtmatige eigenaar en kan zij haar rechten doen gelden.
 • Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel contractuele als buitencontractuele, tav Hannibal Advertising, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Artikel 11. Be√ęindiging van de overeenkomst door de klant (annulatie of opzeg)

 • Wanneer de klant de opdracht annuleert, dient de klant de afgesproken vergoeding en alle gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken te betalen.
  Bovendien heeft Hannibal Advertising in dit geval recht op een schadevergoeding voor gederfde winst die ex aequo et bono wordt vastgelegd op 30% van het geannuleerde deel van de opdracht; behoudens het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 • De klant kan de uitvoering door Hannibal Advertising van een opdracht tot realisatie van periodiek terugkerende prestaties slechts be√ęindigen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen:
  • Drie (3) maanden voor de periodieken met jaarlijks omzetcijfer tot 17.500 EUR.
  • Zes (6) maanden voor de periodieken met jaarlijks omzetcijfer tot 100.000 EUR.
  • E√©n (1) jaar voor de periodieken met jaarlijks omzetcijfer boven 100.000 EUR.
 • De opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Bij niet naleving van deze termijnen zal de klant aan Hannibal Advertising een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de verloren omzet van de niet gerespecteerde opzeggingstermijn.
 • Bepaalde diensten (zoals domeinregistratie, hosting, onderhoudscontracten voor websites, ...) gelden voor √©√©n volledig jaar en worden automatisch verlengd.
  Stopzetting van deze diensten door de klant moet per aangetekende brief, ten laatste 30 dagen voor de jaarlijkse vervaldatum meegedeeld worden. Zoniet is het totale bedrag voor de verlenging verschuldigd.

Artikel 12. Be√ęindiging van de overeenkomst door Hannibal Advertising

Indien de opdracht door Hannibal Advertising wordt geannuleerd wegens een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de algemene voorwaarden door de klant, is de klant gehouden tot betaling van de afgesproken vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken. Bovendien heeft Hannibal Advertising in dit geval recht op een schadevergoeding voor gederfde winst die ex aequo et bono wordt vastgelegd op 30% van het geannuleerde deel van de opdracht; behoudens het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Indien het vertrouwen van Hannibal Advertising in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door klant aangegane verbintenissen in vraag stellen, behoudt Hannibal Advertising zich het recht voor de gehele opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Hannibal Advertising zich het recht voor de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren aan de hierboven vermelde voorwaarden.

Artikel 13. Gebruik prestaties Hannibal Advertising na voortijdige be√ęindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt be√ęindigd, is het de klant niet toegestaan om de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/ontwikkelingen te gebruiken.

Artikel 14. Aansprakelijkheid / overmacht

 • Behoudens enig andersluidend beding, is Hannibal Advertising enkel gehouden tot een middelenverbintenis.

  Hannibal Advertising kan onder meer niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • fouten in het materiaal dat door de klant ter beschikking wordt gesteld
  • misverstanden of fouten in de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handeling van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, duidelijke en correcte materialen of briefing aan Hannibal Advertising
  • fouten door derden die door de klant zijn ingeschakeld
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijs- offertes van toeleveranciers
  • fouten in ontwerp, drukwerk of website indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven
 • De klant is steeds verantwoordelijk voor de inhoud en illustraties op het ontwerp of drukwerk en de website, en verklaart dat deze onder zijn verantwoordelijkheid gepubliceerd worden.
 • In het geval Hannibal Advertising zich niet zou kunnen beroepen op bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking zal de aansprakelijkheid van Hannibal Advertising¬† steeds beperkt zijn tot het bedrag van de opdracht.
 • Wanneer Hannibal Advertising , wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de opdracht uit te voeren heeft Hannibal Advertising het recht om de opdracht te annuleren door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant.
  Hannibal Advertising  zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen (bv. als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, staking, ...) en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Hannibal Advertising of bij één van haar toeleveranciers.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

Zowel de klant als Hannibal Advertising zijn gehouden om de inhoud van de opdracht en de feiten en omstandigheden van hun samenwerking vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 16. Nietigheid.

Wanneer één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle geschillen vallen onder het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk.

Artikel 18. KMO-Portefeuille

Hannibal Advertising BV is een erkend dienstverlener van de KMO-Portefeuille onder het nummer DV.A245263 voor het luik advies.

KMO-Portefeuille kan worden aangewend onder de voorwaarden vermeld op de website van het Vlaio. De klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte registratie van een steunaanvraag en de naleving van de voorwaarden.¬†De toepasselijke financi√ęle steun wordt opgenomen in de offerte en de overeenkomst.

Het BTW-bedrag dient steeds rechtstreeks te worden betaald aan Hannibal Advertising BV, samen met eventuele kosten die niet in aanmerking komen voor de subsidie van de KMO-Portefeuille.

Het gebruik van KMO-Portefeuille ontslaat de klant niet van de tijdige betaling van de factuur.